مشاور قرار نیست بهت بگه چه تصمیمی بگیری ، همیشه این تویی که انتخاب نهایی رو انجام می دی ، فقط کمکت می کنه آگاه تر بشی و آگاهانه انتخاب کنی !!!

ارتباط با مشاوره در واتس اپ

لطفا تنها در صورتی که این ویژگی ها را دارید یا اینکه ندارید اما خواهانش هستید از من درخواست وقت مشاوره کنید:
۱- حاضر به بازبینی ارزش ها و باورهای قدیمی و مصمم به آفرینندگی ارزش های نو باشید.

۲- در کنار دگرخواهی خودخواه و خویشتن دوست شوید

۳- به زمین وفادار باشید و نخواهید دنیای خود به پای جهان دیگر قربانی کنید

۴- به امیال و غرایز خود احترام گذارده دست از سرکوب یا خوارداشت آن ها بردارید

۵- بخواهید از لباس قربانی خارج شده چشم به راه منجی نباشید

۶- خواهان تغییر و شدن خویش باشید و دست از تغییر دیگران بردارید

۷- در این دنیا به دنبال عدالت نگردید و دست از خودفریبی بردارید

۸- از من نخواهید به شما امید دهم من بی امیدی می آموزم. دکان امیدفروشان از آن سوی دیگر است

۹- به جای فرمانبرداری و اطاعت خواهان فرماندهی خویشتن باشید و بخواهید مرکز ثقلتان در درون شما باشد

۱۰- اخلاق سروری پیشه کنید و از میان مایگان و کین توزان دوری کنید.

این ده فرمان من است شما هم ده فرمان خویشتن را بنگارید و اگر تشخیص دادید من به کارتان خواهم آمد پس آنگاه با من ارتباط بگیرید چرا که به جز این به کارتان سودمند نخواهم بود.

محمد مقدم شاد

0