مشاور قرار نیست بهت بگه چه تصمیمی بگیری ، همیشه این تویی که انتخاب نهایی رو انجام می دی ، فقط کمکت می کنه آگاه تر بشی و آگاهانه انتخاب کنی !!!

ارتباط با مشاور در واتس اپ

۵۷۳۰۱۴۴۸۱۸۰۱+

لطفا تنها در صورتی که این ویژگی ها را دارید یا اینکه ندارید اما خواهانش هستید از من درخواست وقت مشاوره کنید:
۱- حاضر به بازبینی ارزش ها و باورهای قدیمی و مصمم به آفرینندگی ارزش های نو باشید.

۲- در کنار دگرخواهی خودخواه و خویشتن دوست شوید

۳- به زمین وفادار باشید و نخواهید دنیای خود به پای جهان دیگر قربانی کنید

۴- به امیال و غرایز خود احترام گذارده دست از سرکوب یا خوارداشت آن ها بردارید

۵- بخواهید از لباس قربانی خارج شده چشم به راه منجی نباشید

۶- خواهان تغییر و شدن خویش باشید و دست از تغییر دیگران بردارید

۷- در این دنیا به دنبال عدالت نگردید و دست از خودفریبی بردارید

۸- از من نخواهید به شما امید دهم من بی امیدی می آموزم. دکان امیدفروشان از آن سوی دیگر است

۹- به جای فرمانبرداری و اطاعت خواهان فرماندهی خویشتن باشید و بخواهید مرکز ثقلتان در درون شما باشد

۱۰- اخلاق سروری پیشه کنید و از میان مایگان و کین توزان دوری کنید.

این ده فرمان من است شما هم ده فرمان خویشتن را بنگارید و اگر تشخیص دادید من به کارتان خواهم آمد پس آنگاه با من ارتباط بگیرید چرا که به جز این به کارتان سودمند نخواهم بود.

محمد مقدم شاد

۵۷۳۰۱۴۴۸۱۸۰۱+


اینستاگرام